Oferta

Psychiatra dziecięcy zajmuje się DIAGNOZĄ I LECZENIEM następujących zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży:

 • ADHD,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm,Zespół Aspergera),
 • depresje,
 • zaburzenia lękowe,
 • bóle psychogenne,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia).
 • Płodowy Zespół Alkoholowy FAS

DIAGNOZA KOMPLEKSOWA

"Pakiet diagnostyczny" ( diagnoza psychologiczno - psychiatryczna )

Dla kogo? - Dzieci od 2 r.ż. do 10 r.ż. przejawiających problemy rozwojowe

 • opóźnienie rozwoju
 • zespół Aspergera
 • autyzm
 • ADHD
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia, opozycyjno-buntownicze
 • zaburzenia zachowania)

Diagnoza obejmuje 5-6 spotkań

Spotkania mają na celu uszczegółowienie diagnozy zgodnie z kompetencjami specjalistów oraz stworzenie planu pracy/oddziaływań terapeutyczno - edukacyjnych dla dziecka i rodziny.

"Pakiet" Diagnostyczny dla dzieci z FASD

Jest to diagnoza specjalistyczna skierowana do dzieci, co do których istnieje prawdopodobieństwo narażenia na działanie alkoholu w czasie okresu prenatalnego. Celem diagnozy jest ustalenie aktualnego poziomu rozwoju dziecka, określenia obszarów deficytów rozwoju poznawczego i społeczno - emocjonalnego, a następnie programu pracy z dzieckiem i rodziną. Obejmuje ocenę medyczną i psychologiczną dziecka. Specjaliści prowadzący diagnozę pracują pod superwizją dr Teresy Jadczak – Szumiło - specjalisty w zakresie diagnozy i pracy z dzieckiem z Płodowym Zespołem Alkoholowym(FAS)

TERAPIA RODZINNA

Są to konsultacje i terapia prowadzona w nurcie systemowym. Podstawowym założeniem systemowej terapii rodzin jest rozumienie rodziny nie jako prostej sumy jej elementów, ale jako systemu, który tworzą jego członkowie oraz ich wzajemne relacje.
Celem terapii rodzin jest zmiana systemu – np. pomoc rodzinie w zastąpieniu dotychczasowych niekorzystnych wzorców interakcji, otworzenie sposobu porozumiewania się między pokoleniami, wzmocnienie struktury związków w całej rodzinie, uwolnienie członka rodziny od objawów.
Celem konsultacji rodzinnej jest zapoznanie się z problemami, jakie skłaniają rodzinę do szukania pomocy. Na konsultacje zapraszamy wszystkich członków rodziny, ponieważ istotne jest poznanie opinii wszystkich osób, nawet jeśli są to opinie całkowicie ze sobą sprzeczne. Najczęściej rodziny zgłaszają się z objawem który wnosi dziecko np. bunt, problemy wychowawcze – konsultacja rodzinna ma pomóc znaleźć odpowiedź jaką funkcję dany objaw ma spełniać. Wspólne nazwanie funkcji objawu - pozwala rodzinie się go pozbyć.
Spotkanie trwa do 90 minut i służy rozważeniu decyzji o podjęciu terapii rodzinnej.
Terapia rodzin jest wspólnym zastanowieniem nad tym, co właściwie dzieje się w danym momencie w życiu rodziny i jaka jest przyczyna występowania danych objawów.
Sesje terapeutyczne trwają zwykle 60 minut i odbywają się z częstotliwością raz na 2-3 tygodnie